Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar toch vraagt elke school een ouderbijdrage voor het schoolfonds.

Waarom een ouderbijdrage?
De ouderbijdrage voor het schoolfonds wordt o.a. gebruikt voor kerstfeest, sinterklaasfeest, excursies, sporttoernooien, schoolreisjes, sportdagen, verzekering, afscheid van groep 8, etc. Zonder het schoolfonds zouden al deze activiteiten onmogelijk kunnen worden georganiseerd.

Aangezien het hier oudergelden betreft, beslist de oudergeleding van de medezeggenschapsraad over hoe het geld zal worden besteed.

Er kan contant of per bank worden betaald, per half jaar (€ 22,50  per leerling) of voor het gehele schooljaar (€45,- per leerling). Grote gezinnen met meer dan drie kinderen op school betalen vanaf het vierde kind € 22,50 per jaar per kind.

Het betalen van de ouderbijdrage is vrijwillig.

Wij verwachten dat alle ouders de bijdrage voldoen. Wanneer het betalen onoverkomelijke problemen oplevert, kunt u dit op school kenbaar maken, zodat de school samen met u een regeling kan treffen.

Aan het begin van elk cursusjaar moeten alle ouders een contract ondertekenen, waarbij wordt aangegeven of er al of niet ouderbijdragen zullen worden betaald. Ook ouders van tussentijds ingeschreven leerlingen moeten zo’n contract ondertekenen. Let op: gelieve de verschuldigde bedragen op het volgende rekningnummer te storten onder vermelding van voor- en achternaam leerling + groep leerling

NL58 RABO 0316 8979 14

 

Terug