VAKMANSTAD

VAKMANSTAD

Samenwerking met Vakmanstad
We streven naar een integraal programma ( een programma dat over 5 jaar een integraal onderdeel vormt van ons curriculum) waarmee we al onze leerlingen (1 t/m 8), naast de cognitieve vaardigheden als rekenen, lezen, schrijven een nog breder pakket meegeven, zodat we oprecht en vol trots kunnen zeggen dat de Globe haar leerlingen de handvatten geeft om daadwerkelijk samen een eigen plek te vinden in onze samenleving.

dbudolijn
Judo en aikido zijn relationele verdedigingssporten. Vallen leer je alleen als je partner je vertrouwt. Je tegenstander is in het grootste deel van het gevecht je partner. Daarop ligt in de budolijn het accent. leerlingen leren elkaar op een andere manier kennen. De vereiste mindset en discipline werkt op den duur een respectcultuur in de hand. In de groepen 1 t/m 5 wordt via aikido ingezet op energie, balans en beweging. In de groepen 6 t/m 8 gaat het meer om het ontdekken van je krachten en het verhogen van de ambitie.

dkooklijn
Met de gezondlijn wordt ingezet op een brede smaakontwikkeling van uw leerlingen en het leren maken van bewuste keuzen op het gebied voeding en levensstijl. De bovenbouwleerlingen krijgen tevens een gecertificeerde ehbo- cursus aangeboden ter verkenning van het menselijk lichaam en het leren bieden van passende hulp. Vast onderdeel van de lessen zijn taal- en rekenwerkvormen.

dgroenlijn
Onder het motto ‘afvallen, geen afval’ worden tuinierskills aangeleerd (groene vingers), sociale skills ontwik- keld (samen de rotzooi opruimen en begrijpen waar je anderen mee opscheept), in de meest letterlijke zin culturele skills verworven (cultuur is allereerst in cultuur brengen, verbouwen, cultiveren) en mentale skills opgedaan (door voeling een breed empathisch begrip krijgen van andere wezens)

ddenklijn
Leerlingen hebben veel vragen. Daarvan maken we tijdens de filosofielessen graag gebruik. Een vragende, onderzoekende houding vormt de basis voor zelfstandig denken, oordelen en voor bewust handelen. Daarom beste- den we tijdens filosofie ruim aandacht aan dit thema. De bovenbouwleerlingen krijgen naast de filosofielessen ook vredeslessen en ecolessen. Zo leren zij niet alleen om hun eigen mening te beargumenteren, maar zich ook in te leven in het standpunt van een ander. De ontwikkeling van hun taalvaardigheid staat naast de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal.

dtechnieklijn
Middels technieklessen doen leerlin- gen spelenderwijs allerlei vaardighe- den op waar de 21e eeuw om vraagt. Naast vaktechnische skills staat tevens het ontwikkelen van ict en communi- catieve skills centraal. ict-geletterdheid of mediawijsheid vergt ook inzicht in wat computers met ons doen.

dcultuurlijn
Om de creativiteit van leerlingen te bevorderen en om hen op artistiek gebied hun talenten te laten ontwikkelen kan er uit een breed palet lessen gekozen worden dat door de SKVR in samenwerking met Rotterdam Vakmanstad is ontwikkeld om de andere leerlijnen te versterken.

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

m.remijn@nullobsdeglobe.nl